TRA CỨU HỒ SƠ

* Nhập số biên nhận mà bạn nhận được từ hệ thống hoặc cơ quan chức năng sau khi đăng ký hồ sơ thành công và chọn cơ quan chức năng đã tiếp nhận hồ sơ

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Tổng đài: 0211 3862522 - Sổ nội bộ: 122 Email: sonv@vinhphuc.gov.vn

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Số lượng dịch vụ công triển khai: 862, Tổng số hồ sơ đã nhận dịch vụ công:

Trong năm 2018 hồ sơ đúng, và trước hạn của toàn Tỉnh đạt