Thông tin kế hoạch mở rộng

Gắn logo Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công tỉnh Vĩnh Phúc

UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo tất cả các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh, các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh gắn logo có đường dẫn của Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh lên website của đơn vị.

Hiện nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện dịch vụ công tực tuyến. Văn phòng Chính phủ đã xây dựng và triển khai có hiệu quả Cổng Dịch vụ công quốc gia, các địa phương đang nỗ lực triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến của địa phương mình, kết nối liên thông với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Để tăng cường công tác tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Chủ
tịch UBND tỉnh yêu cầu:
1. Các cơ quan, đơn vị của tỉnh (bao gồm cả cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh) có cổng/trang thông tin điện tử bố trí một vị trí nổi bật, dễ gây ấn tượng để gắn logo của Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công tỉnh Vĩnh Phúc, liên kết tới địa chỉ:

Cổng dịch vụ công Quốc gia: dichvucong.gov.vn
Cổng dịch vụ công tỉnh Vĩnh Phúc: dichvucong.vinhphuc.gov.vn
2. Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh, các cơ quan, đơn vị có cổng/trang thông tin điện tử tổng hợp tăng cường đưa tin bài giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến để người dân, doanh
nghiệp tham gia thực hiện nộp thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán điện tử, nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính; đăng tải Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Cổng dịch vụ công trực tuyến
tỉnh Vĩnh Phúc. 
3. Giao Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đảm bảo duy trì hoạt động ổn định Cổng dịch vụ công tỉnh và Cổng dịch vụ công Quốc gia (nội dung liên quan đến tỉnh Vĩnh Phúc). Công bố số điện thoại, email trên giao diện trang chủ
của Cổng dịch vụ công tỉnh để kịp thời giải đáp các vướng mắc của người dân, doanh nghiệp khi giao dịch thủ tục hành chính. 
4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện, đảm bảo xong trước ngày 30/4/2020.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

File đính kèm:

Tác giả: Tiến Việt