Thông tin kế hoạch mở rộng

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công tỉnh Vĩnh Phúc

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 về Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Vĩnh Phúc

Một số điểm đáng lưu ý của Quyết định 03/2020/QĐ-UBND ngày 08/1/2020:
Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định hoạt động của Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tỉnh Vĩnh Phúc bao gồm việc tạo lập tài khoản, đăng nhập, quy trình khai báo, tiếp nhận, xử lý thông tin, nộp phí, lệ phí và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến; xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến, các hoạt động có liên quan khác; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Đối tượng áp dụng:
1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan, đơn vị ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có cung cấp dịch vụ công trực tuyến; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện (Bộ phận một cửa cấp huyện khi thành lập, tổ chức lại), Bộ phận một cửa cấp xã; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
2. Tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Vĩnh Phúc.
Trách nhiệm thi hành:
1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận một cửa cấp xã và các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy định này. 
2. Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan tổ chức, cá nhân phản ánh về Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Để xem chi tiết nội dung Quyết định, vui lòng tải về file đính kèm.

File đính kèm:

Tác giả: Tiến Việt