Thương mại, quảng cáo
  • Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
  • Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương)